FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Rreth fakultetit

Njësia edukon profesionistët e së nesërmes në një sërë fushash dhe disiplinash të arsimit të lartë me përqendrimin të veçantë në shkenca kompjuterike, arkitekturë dhe industri kreative. Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative u mundëson studentëve, akademikëve dhe studiuesve të zhvillojnë njohuri dhe inovacione të avancuara dhe praktike; është një strukturë krijuese, ndërdisiplinore, ku studentët dhe hulumtuesit punojnë së bashku në projekte novatore dhe ndërvepruese të kërkimit për industritë kreative.
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative vjen me një mision për të kontribuar në përgatitjen dhe ofrimin e të diplomuarëve të fushës së teknologjisë së informacionit, arkitekturës, industrisë kreative e dizajn që kanë një perspektivë kombëtare, madje me aftësinë për të konkurruar ndërkombëtarisht, të cilët do të kontribuojnë pozitivisht në mirëqenien ekonomike të vendit tonë dhe rajonit.
Arritje, shpejt, e një vlerë të një Fakulteti ekselent, avangardë dhe bashkëkohor në Teknologjitë e Informacionit dhe Qendër për zhvillim kreativ në Shqipëri.
Studimet e pesëvjeçarit të fundit kanë treguar se janë konsideruar dy tendenca në hartimin e programeve të edukimit të arsimit të lartë – lokalizimi dhe globalizimi, duke ju pëmbajtur parimit “fokusuar tek karriera dhe e ardhmja”. Mekanizmat e ndërveprimit midis universiteteve dhe punëdhënësve për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm rajonal dhe më gjerë, pritshmëritë e punëdhënësve dhe të diplomuarve, roli i institucioneve të arsimit të lartë në këtë proces dhe përshtatja e nevojshme profesionale e të diplomuarve në arsimin e lartë do të jenë shtyllat e dizenjimit të programeve të ardhshme të këtij fakulteti. Ajo që konstatohet dukshëm është se interesi në lidhje me teknologjitë e informacionit dhe industritë kreative është rritur, veçanërisht për faktin që ato mund të përdoren për të nxitur zhvillimin ekonomik të vendit dhe me tej të rajonit. Zhvendosja drejt biznesit dixhital ka qenë një katalizator i rëndësishëm në rolin e Industrive Kreative, dhe kjo veçanërisht për spektrin e gjerë të mundësive të punës dhe të biznesit që kërkon ekspertizë krijuese. Kreativiteti është vlera më e lartë për një produkt apo shërbim. Ndaj ndërthurja e aftësive, njohurive për biznesin, marketingun dhe komunikimin, menaxhimin dhe prodhimin me zhvillimin e konceptit krijues padyshim do të sjellin mbështetjen e biznesit dixhital.
Mundësitë e punësimit janë të shumta; të diplomuarit në programet e teknologjisë së informacionit mund të punësohen në sektorët e teknologjisë së informacionit në kompani të ndryshme që kanë të bëjnë me: prodhimin e aplikacioneve të ndryshme, implementimin e sistemeve të informacionit për palë të treta, sistemin bankar, sistemin shëndetësor, sistemin e transportit, biznesin elektronik, turizmin, prodhimin, drejtoritë apo sektorët e teknologjisë së informacionit në organet e qeverisjes vendore etj. Të diplomuarit në programet e arkitekturës ushtrojnë profresionin e tyre si në fushën e projektimit dhe atë të zbatimit, në kompani e zyra projektimi, apo sipërmarrje të tyre. Të diplomuarit në programet e industrive kreative pun[sohen në sektorë të ndryshëm, si p.sh.: agjenci publicitare; në kompani të shërbimeve marketing, produksion spotesh, TV, modë etj.
  • 29 Mars 2023

Universiteti Barleti dhuron sete kompjuterash për Shkollën Guri i Bardhë dhe Xibër

Më shumë
Universiteti Barleti dhuron sete kompjuterash për Shkollën Guri i Bardhë dhe Xibër
Mundësi Internship-i / Punësimi për Studentët e UniBa pranë InfoSoft
  • 23 Mars 2023

Mundësi Internship-i / Punësimi për Studentët e UniBa pranë InfoSoft

Më shumë
  • 21 Mars 2023

EUmies Awards - Young Talent 2023

Më shumë
EUmies Awards - Young Talent 2023
Konkursi i design
  • 16 Mars 2023

Konkursi i design "CREATIVEDESIGN4YOUTH"

Më shumë
  • 16 Mars 2023

Konkursi i design "CREATIVEDESIGN4YOUTH"

Më shumë
Konkursi i design
Tirana Architecture Triennale - UniBa
  • 06 Mars 2023

Tirana Architecture Triennale - UniBa

Më shumë

PROGRAMET E STUDIMIT

Departamentet ofrojnë programe, kurse, diploma e certifikata që janë konkuruese në vend dhe që u mësojnë studentëve se si t’i përdorin teknologjitë e reja në mënyrë efektive, kreative dhe inteligjente; u mësojnë studentëve se si të fitojnë njohuri të reja, të pavarura, në një botë që ndryshon me shpejtësi gjithnjë në rritje; që u ofrojnë studentëve mundësi të të nxënit eksperimental; dhe që të edukojë një numër në rritje të studentëve në fusha të tilla si TI, Arkitekturë, dizajn për të përmbushur kërkesat në rritje të ekonomisë lokale dhe me gjerë.

Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiDEPARTAMENTI I SHKENCAVE TË
APLIKUARA DHE KOMPJUTERIKE

Që nga hyrja në përdorim global e Internetit, teknologjia e informacionit bëhet shtysa kryesore e globalizimit. Akoma më shumë, teknologjia e informacionit është fusha ku më shumë se në çdo sektor tjetër bota po bëhet “një fshat i madh”.

Më shumë
DEPARTAMENTI I ARKITEKTURËS
DHE DIZAJNIT

Universiteti "Barleti", me veprimtarinë akademike të Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative dhe konkretisht Departamentit të Arkitekturës dhe Dizajnit, krijon një ambient të integruar dhe të plotë për formimin e arkitektëve të ardhshëm.

Më shumë
DEPARTAMENTI I INDUSTRIVE
KREATIVE

Industritë krijuese i referohen një sërë aktivitetesh ekonomike që kanë të bëjnë me gjenerimin ose shfrytëzimin e njohurive dhe informacionit. Ato mund të referohen në mënyra të ndryshme si industri kulturore (sidomos në Evropë) ose ekonomi...

Më shumë
LINA logo + EU
New temporality BLACK LOGO
REGJISTROHU NË NEWSLETTER