• 13 Maj 2024

“APLIKIMI I ROBOTIKËS NË MJEKËSI”, AKTIVITET TEMATIK NË GJIMNAZIN SARINA 2002

Më shumë
“APLIKIMI I ROBOTIKËS NË MJEKËSI”, AKTIVITET TEMATIK NË GJIMNAZIN SARINA 2002
Aktivitet tematik /
  • 13 Maj 2024

Aktivitet tematik / "Siguria e të Dhënave në Big Data"

Më shumë
  • 08 Maj 2024

Studentët e Barletit fitues në Game Jam 2.0

Më shumë
Studentët e Barletit fitues në Game Jam 2.0
  • 02 Maj 2024

"IA DHE BAZAT E TË DHËNAVE”, AKTIVITET NË GJIMNAZIN “HERMANN GMEINER"

Më shumë

Departamenti i shkencave të aplikuara dhe kompjuterike

Departamenti i Shkencave të Aplikuara dhe Komjuterike ka si qëllim promovimin dhe zhvillimin e njohurive në shkencat e aplikuara dhe kompjuterike. Synon të edukojë studentët për të qenë të suksesshëm, etikë, dhe efektivë në zgjidhjen e sfidave të ndryshme, duke i përgatitur ata për të kontribuar pozitivisht në mirëqenien ekonomike të vendit dhe rajonit. Departamenti ofron programe dhe kurse të konkurrueshme që i mësojnë studentët se si të përdorin teknologjitë e reja në mënyrë kreative dhe efektive, duke promovuar eksperimentimin dhe zhvillimin e njohurive të reja.

Rregullore e Departamentit të Shkencave të Aplikuara dhe Kompjuterike (PDF)

Broshura e departamentit (PDF)

Studentët mund të nisin një udhëtim drejt suksesit në karrierë në një shumëllojshmëri fushash, përfshirë mundësi punësimi në:

  • Zhvillues Softueri: Punë si zhvillues aplikacionesh ose inxhinierë softueri për kompani të ndryshme.
  • Analizë e Sistemeve: Shqyrtim, projektim, dhe implementim i sistemeve të informacionit në organizata.
  • Siguria Kompjuterike: Mbrojtja e të dhënave dhe sistemeve nga rreziket e sigurisë kompjuterike.
  • Inxhinieri i Rrjetit: Menaxhimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve kompjuterike të organizatave.
  • Analist i të Dhënave: Analiza e të dhënave për të marrë vendime të informuara.
  • Zhvillues i Lojërave Video: Punë në industrinë e zhvillimit të lojërave video.

Të transformojë mënyrën si teknologjia përdoret për të adresuar sfidat e shekullit të 21. Përmes edukimit cilësor, kërkimit të avancuar dhe përfshirjes në komunitet, të jemi katalizatorë për ndryshime transformative. Të shfrytëzojë potencialin e teknologjisë për përmirësim të jetës së njerëzve dhe të kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë në tërësi.

Të krijojë dhe zbatojë njohuritë në shkencat e aplikuara dhe kompjuterike, duke përfshirë edhe fushat ndërdisiplinore që janë me përfitim për shoqërinë dhe biznesin; për të edukuar studentët të kontribuojnë pozitivisht në mirëqenien ekonomike të vendit tone dhe rajonit për të trajtuar sfidat komplekse të shekullit të ri.

Departamenti ka ndërtuar një rrjet të fortë partneriteti me institucione publike dhe private, duke ofruar trajnime praktike dhe duke ndihmuar në integrimin e studentëve në tregun e punës. Aktivitetet përfshijnë leksionet, përfshirjen në klube studentore dhe programet e trajnimit të specializuara në fushën e shkencave të aplikuara dhe IT.

DREJTIMET KRYESORE TË AKTIVITETIT

Është një fushë e teknologjisë që përfshin zhvillimin, implementimin, dhe menaxhimin e sistemeve kompjuterike dhe infrastrukturës për të përmirësuar efikasitetin dhe produktivitetin e një organizate. Kjo përfshin krijimin dhe mbajtjen e rrjetëve kompjuterike, aplikacioneve softuerike, sigurinë e informacionit, dhe ndihmën teknike për përdoruesit.

Përfshin studimin dhe zhvillimin e softuerëve, arkitekturën e kompjuterëve, inteligjencën artificiale dhe analizën e të dhënave; mbrojtjen e sistemeve kompjuterike, rrjeteve, dhe të dhënave nga rreziqet kibernetike dhe sulmet

Shkenca e të Dhënave, Analitika dhe Big Data janë fusha kyçe brenda sektorit të biznesit që merren me grumbullimin, analizimin dhe përdorimin e të dhënave për të marrë vendime efikase dhe strategjike.

Përfshijnë zhvillimin e aplikacioneve dhe faqeve të internetit për të prezantuar produkte dhe shërbime online, duke ofruar infrastrukturë të përbashkët dhe burime kompjuterike të shkallës së madhe për të mbështetur shërbimet online, rritur skalabilitetin dhe ulur kostot e infrastrukturës për kompanitë.

Përfshijnë zhvillimin e sistemeve kompjuterike që mund të mësojnë, përpunojnë të dhëna dhe kryejnë veprime të mençura në mënyrë autonome

Përdorimi i elektronikës dhe teknologjive të ndërtuara (embedded) është i përshtatshëm për zhvillimin e pajisjeve inteligjente, sistemeve të automatizuara dhe pajisjeve të ndryshme që përdoren për prodhim, monitorim dhe kontroll të proceseve të ndryshme industriale dhe të biznesit.

Mekatronika kombinon elementë të mekanikës, elektronikës, automatizimit dhe informatikës për të zhvilluar produkte dhe sisteme komplekse, Robotika përdoret për zhvillimin dhe përdorimin e robotëve për operacione të ndryshme,

Janë fusha e teknologjisë që përfshin zhvillimin, implementimin dhe menaxhimin e sistemeve të kompjuterizuara dhe softuerëve për të mbështetur dhe përmirësuar operacionet e një organizate biznesi.

Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë MinistrisëLINJAT PROGRAMORE-SEKTORET E NDËRLIDHUR

Sistemet e Informacionit të Biznesit janë thelbësore për lidhjen e të dhënave dhe informacionit të biznesit në shumë fusha të ndryshme dhe projekte të organizatave.

Informatika Shëndetësore është një fushë që përfshin ndërthurjen e shkencës së informacionit dhe mjekësisë, duke synuar përmirësimin e menaxhimit të informacionit shëndetësor dhe shërbimeve shëndetësore përmes teknologjisë informative

Ndërveprimi Njeri - Kompjuter është një fushë e cila synon të kuptojë mënyrën sesi njerëzit komunikojnë me kompjuterat dhe sistemet e informacionit. Kjo fushë është kritike për zhvillimin e aplikacioneve dhe mjeteve që ofrojnë përvoja intuitive dhe efikase të përdoruesit,

Janë fusha të cilat synojnë ndërthurjen me sektore të ndryshëm dhe projekte të ndryshme. Këto fusha janë kritike në zhvillimin e përvojave argëtuese dhe edukative të përdoruesit në aplikacione të ndryshme, duke përfshirë lojërat elektronike, vizualizimet 3D për arkitekturë, dizajnin e faqeve të internetit interaktive dhe aplikacione edukative.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER