FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Departamenti i shkencave të aplikuara dhe kompjuterike

Misioni i Departamentit është të krijojë dhe të zbatojë njohuritë në shkencat e aplikuara dhe kompjuterike, duke përfshirë edhe fushat ndërdisiplinore që shtrijnë këtëfushë në fusha tjeraqë janë me përfitim për shoqërinë dhe biznesin; për të edukuar studentët qëtë jenë të suksesshëm, etik dhe efektiv në zgjidhje të problemeve të ndryshme, të cilët do të kontribuojnë pozitivisht në mirëqenien ekonomike të vendit tonëdhe rajonit dhe të cilët janë të përgatitur për të trajtuar sfidat komplekse të shekullit të rime të cilat ballafaqohetshoqëria e këtij shekulli.

Departamenti ofron programe, kurse, diploma e certifikata që janë konkuruese në vend dhe që u mësojnë studentëve se si t'i përdorin teknologjite e reja në mënyrë efektive, kreative dhe inteligjente; që mundësojnë ligjërimin e shkencave të aplikuara dhe kompjuterike si një disiplinë e shumëfishtë, humaniste me qëllim zgjidhjene problemeve; që ofrojnë kurrikula të azhurnuara në njohuritë teknike dhe shkencore të nevojshme për qëllimet profesionale dhe akademike të studentëve tanë; u mësojnë studentëve se si të fitojnë njohuri të reja, të pavarura, në një botë që ndryshon me shpejtësi gjithnjë në rritje; që u ofrojnë studentëve mundësi të të nxënit eksperimental; dhe që të edukojë një numër në rritje të studentëve në CS për të përmbushur kërkesat në rritje të ekonomisë rajonale dhe vendore.

Broshura e departamentit (PDF)
  • 22 Nëntor 2023

Analizë e të Dhënave përmes programit SPSS

Më shumë
Analizë e të Dhënave përmes programit SPSS
  • 21 Nëntor 2023

"Robotika”, demonstrimi praktik i montimit të një roboti

Më shumë
  • 15 Nëntor 2023

Inovacioni në Edukimin Digjital: Eventi DigiEduHack 2023 nga Universiteti Barleti

Më shumë
Inovacioni në Edukimin Digjital: Eventi DigiEduHack 2023 nga Universiteti Barleti
“Robotika: Porta drejt Inovacionit dhe Teknologjisë”
  • 14 Nëntor 2023

“Robotika: Porta drejt Inovacionit dhe Teknologjisë”

Më shumë
  • 13 Nëntor 2023

Vizionari i Teknologjisë: PhD. Ilir Çapuni në Konferencën Infocom

Më shumë
Vizionari i Teknologjisë: PhD. Ilir Çapuni në Konferencën Infocom
Studentet e UniBA triumfojnë me platformën e tyre “The Path”
  • 07 Nëntor 2023

Studentet e UniBA triumfojnë me platformën e tyre “The Path”

Më shumë
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiLINA logo + EU
New temporality BLACK LOGO
REGJISTROHU NË NEWSLETTER