FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Departamenti i Shkencave të Aplikuara dhe Kompjuterike


Departamenti i Shkencave Aplikative dhe Kompjuterike ka përcaktuar kursin e vet kërkimor në krijimin e metodave dhe procedurave të reja aplikative që kanë mbështetje shkencore dhe teorike dhe mbështetet në pistat krijuese të anëtarëve të departamentit.

Fushat e kërkimit shkencor të anëtarëve tanë të stafit përfshijnë së paku këto fusha: algoritmet, rrjetat kompjuterike, sigurinë kibernetike, analizën e të dhënave dhe Open Science. Anëtarët e stafit të departamentit tonë marrin pjesë në iniciativa e projekte të rëndësishme të Shqipërisë dhe rajonit siç janë: konferenca BalkanComm, programi ICTinSES dhe akcionet COST.


Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit


Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit në Universitetin Barleti ka përditësuar strategjinë e kërkimit shkencor për të bërë të mundur përforcimin e ndërkombëtarizimit, zhvillimit të projekteve dhe kërkimit shkencor, si edhe në vazhdim të përvojës së suksesshme.

Në departament kërkimi shkencor është gjithashtu në funksion të rritjes cilësore të mësimdhënies e mësim-nxënies nëpërmjet ngritjes së kualifikimit dhe ekspertizës së stafit akademik, transferimit të arritjeve bashkëkohore në fushën e shkencës tek studentët si dhe përfshirjes së këtyre të fundit në veprimtari kërkimore. Ekspertiza e secilit nga anetarët e ketij departamenti ka një gjithëpërfshirje të gjërë në fushën e arkitekturës, inxhinierisë, urbanistikës. Projektet janë kërkimore shkencore dhe projekte aplikative.

Dokument/at dhe Link:

- Kërkimi Shkencor në DAD (PDF)


Departamenti i Industrive Kreative


Departamenti i Industrive Kreative është një njësi multidisiplinore, e fokusuar në kërkimin e aplikuar në ndërthurjen e dizajnit, arkitekturës, multimedia, teknologjisë së informacionit, materialeve dhe qëndrueshmërisë. Kërkimi i i zhvilluar në fokus të departamentit ka si qëllim të zhvillojë praktika punë dhe metodologji të reja innovatore për tregun dhe në linje me vizionin e Universitetit Barleti. Kjo vjen si përgjigje e hapit të shpejtë të zhvillimit të ketyre industrive në dy dekadat dhe të karakterit gjithmonë e më ndërdisiplinor që kërkohet per te gjetur pergjigje te reja ndaj problemeve te tregut. Përtej produkteve dhe temave kërkimore që lindin si rezultat i akvitetit akademik të zhvilluar, Departamenti i Industrive Kreative ka si qëllim të ndryshoje 'status quo' dhe të inovoje metodat e dizajnit, prodhimit, dhe shpërndarjes me fokus të veçantë në fushat e lidhura me industritë kreative por jo duke u limituar vetëm ne këto fusha.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER