© Copyright 2022 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit

Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit është një nga departamentet e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative të Universitetit Barleti (UniBa). Filozofia e Departamentit bazohet mbi një Vizion dhe Mision të konsoliduar dhe efikas për përgatitjen e brezave të ardhshme të arkitektëve, ndërtuesve dhe urbanistëve bashkëkohorë.

Vizioni i Departamentit bazohet në një analizë të të gjithë specifikave profesionale, kërkesave të tregut dhe kërkesave për një zhvillim të qëndrueshëm. Rezultatet e kësaj analize udhëheqin misionin dhe vizionin e Departamentit nëpërmjet një edukimi të lartë të integruar dhe multi-disiplinor. Formimi i një arkitekti duhet të përfshijë aftësitë profesionale dhe teknike për të ndjekur në tërësi procesin arkitektonik dhe ndërtimor të një objekti në çdo fazë të tij. Një nga themelet e formimit bazëështë njohja e kontekstit në të cilin ai projekton dhe ku integrohet vepra e tij .

Arkitektit , gjatë formimit të tij , i jepen të gjitha mjetet për të lexuar në mënyrë kritike dhe efikase realitetin në të cilin jetojmë. Njohuritë e përgjithshme dhe specifike për të gjithë elementët e kontekstit urban si , trashëgimia kulturore-historike, mjedisi natyror, psikologjik dhe social etj që ai merr gjate studimeve ndihmojnë në formimin e tij si arkitekt për të projektuar më vonë mjedise të qëndrueshme.
Diploma Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300* ose 360* kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Diploma Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.REGJISTROHU NË NEWSLETTER