• 07 Maj 2024

Qëllimet dhe Aktivitetet e projektit Digitcreshe - UniBa Partners

Më shumë
Qëllimet dhe Aktivitetet e projektit Digitcreshe - UniBa Partners
Universiteti Barleti partner i Digitcreshe
  • 02 Maj 2024

Universiteti Barleti partner i Digitcreshe

Më shumë
  • 02 Maj 2024

Workshop "Soil & Foil"

Më shumë
Workshop
LEKSION I HAPUR ME ARKITEKTIN E NJOHUR STEVEN HOLL
  • 30 Prill 2024

LEKSION I HAPUR ME ARKITEKTIN E NJOHUR STEVEN HOLL

Më shumë

Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit

Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit është një pjesë e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative në Universitetin Barleti. Filozofia aplikative e departamentit bazohet në një vizion dhe mision të konsoliduar dhe efikas për përgatitjen e brezave të ardhshëm të arkitektëve, ndërtuesve dhe urbanistëve të aftë për tregun e punës kombëtar dhe ndërkombëtar. Programi i studimit i Integruar i Ciklit të dytë, Master i Shkencave në "Arkitekture" është një program 5-vjeçar, i përshtatur për të përgatitur profesionistë të aftë për të ndjekur procesin arkitektonik dhe ndërtimor të një objekti në çdo fazë të tij.

Rregullore e Departamentit të Arkitekturës dhe Dizajnit (PDF)

Të diplomuarit nga Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit, kanë mundësi të punësohen në disa sektorë të ndryshëm:

  • Studio Arkitekture, Dizajni, Urbanistike dhe Planifikimi Hapësinor
  • Kompani Ndërtimi
  • NGO ose Qendra Kërkimi dhe Zhvillimi
  • Institucione Arsimore
  • Axhensi (shtetërore ose private) konsulence për Sektorin e energjisë dhe ndërtimit të qëndrueshëm
  • Institucione/ Studio për restaurimin e monumenteve historike

Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit synon të përgatisë arkitektë të ardhshëm të aftë për projektimin e mjediseve të qëndrueshme, si brenda, ashtu edhe jashtë kufijve kombëtare. Përmes metodave të ndryshme të mësimdhënies dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare, departamenti synon të jetë një qendër inovative dhe lider në fushën e arkitekturës.

Misioni i Departamentit të arkitekturës dhe Dizajnit është përgatitja e studentëve për një nivel të lartë profesional, duke kultivuar novatorët, krijuesit dhe sipërmarrësit e ardhshëm. Ata aftësohen për tu përballur me sfidat e kohës së sotme dhe të ardhmes, duke u përfshirë aktivisht si qytetarë në një botë që ndryshon dhe zhvillohet vazhdimisht.

Departamenti bashkëpunon me institucione publike dhe private dhe synon të shndërrohet në një njësi aplikative, duke mundësuar trajnime për të lehtësuar integrimin e studentëve në tregun e punës. Me një staf të përkushtuar dhe profesionist, departamenti është i fokusuar në cilësinë akademike, kërkimin shkencor dhe orientimin ndaj tregut të punës.

DREJTIMET KRYESORE TË AKTIVITETIT

Përfshin arkitekturën e eksterierit dhe interierit të ndërtimeve, si dhe projektimin e godinave me funksione të ndryshme. Arkitektët kujdesen për pamjen dhe funksionalitetin e objekteve të ndërtimit.

Merret me zhvillimin dhe organizimin e qyteteve dhe hapësirave urbane. Përfshin planifikimin e infrastrukturës urbane dhe transportit për të përmirësuar cilësinë e jetës në qytetet moderne.

Përfshin projektimin dhe ndërtimin e godinave që kanë impakt minimal në mjedis dhe përdorin burime të rinovueshme për energjinë. Synon zvogëlimin e konsumit të energjisë dhe ndikimin negativ në ambientin e natyrshëm.

Aplikimet e teknologjive të informacionit dhe komunikimit në projektimin e ndërtimeve dhe zhvillimin urban, duke përdorur metodat e prodhimit dixhital dhe të qëndrueshme.

Merret me ruajtjen, rijetëzimin dhe restaurimin e ndërtimeve historike dhe të trashëgimisë kulturore. Synon të mbajë të gjallë dhe të rikthejë vlerat kulturore të ndërtimeve të vjetra.

Projektimi i hapësirave të jashtme, si parqe, kopshte, zona rekreative dhe peizazhe të tjera. Këtu synohet krijimi dhe ruajtja e mjedisit të bukur natyror dhe ndërveprimit të njeriut me të.

Studimet dhe aplikimet e teknologjive inovative në projektimin dhe ndërtimin e godinave për të përmirësuar proceset dhe cilësinë e projekteve arkitekturore.

Merret me analizën e zhvillimit urban dhe impaktin social, duke studiuar rreziqet dhe mundësitë e qyteteve në evoluimin shoqëror dhe ekonomik.

Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë MinistrisëLINJAT PROGRAMORE-SEKTORET E NDËRLIDHUR

lidhen me sektorët dhe fushat e Smart City, Zhvillimit dhe Menaxhimit Urban si dhe Ekonominë Urbane.

lidhen me sektorët dhe fushat e Rinovimit Energjitik, Eficiencës Energjetike dhe Qëndrueshmërisë së ambientit të jetuar.

lidhen me Inovacionin në Projektimin dhe Menaxhimin Arkitektonik, Dizajnin dhe Teknologjinë si dhe Sistemet Teknike në Ndërtesa dhe Infrastrukturë.

lidhen me sektorët dhe fushat e Planifikimit Urban dhe Territorial, Zhvillimit të Turizmit të Qëndrueshëm, Menaxhimi dhe Rivitalizimi i Trashëgimisë Kulturore, Promovimi i Imazhit të Qytetit dhe Projektimi i Peizazhit dhe hapësirave shpërndarëse.

LINA logo + EU
New temporality BLACK LOGO
REGJISTROHU NË NEWSLETTER