FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Departamenti i Industrive Kreative

Departamenti i Industrive Kreative është njësi pioniere e Fakultetit të “Shkencave të Aplikuara dhe Industrive kreative” në Universitetin “Barleti” në fushat e industrive kreative dhe kulturore që hulumton lidhjen e praktikave krijuese të aplikuara në kontekstet reale të tregut për të krijuar produkte dhe për të ofruar shërbime. Qëllimi i departamentit është krijimi i stimujve, kulturës dhe burimeve të nevojshme për t'i mundësuar studentëve të kthehen në praktikues dhe sipërmarrës të aftë dhe inovatorë në fushën e industrive kreative.

Programet e studimit që ofron departamenti bazohen në metoda krijuese të edukimit si dhe në praktika të ndërlidhura me industrinë, duke i'u përgjigjur në mënyrë proaktive tregut. Departamenti aspiron në kulturën e “të menduarit nëpërmjet të krijuarit”, dhe në këtë kuadër organizimet e metodave të mesuarit dhe eksperiencave si konkurse kreative, punëtori, projekte me sektorin dhe industrinë krijuese do të ndihmojnë formimin e ideve kreative si dhe të aftësive praktike. Departamenti ka në përbërje një grup të larmishëm ekspertësh me përvoje akademike, praktikues, mentorë dhe folës të ftuar të bazuar në industri. Përmes larmishmërisë së programit, kurseve dhe profileve të ndryshme, departamenti synon të krijojë një përvojë teorikisht të pasur, ndërdisiplinore dhe të përshtatshme për tregun sot dhe neser, e cila do të pajisë brezat e rinj të krijuesve me aftësitë dhe qëndrimet e nevojshme për t'u bërë pjesë dhe faktor i rëndësishëm në industritë kreative.
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiLINA logo + EU
New temporality BLACK LOGO
REGJISTROHU NË NEWSLETTER